Tecnologia

Programa en 2 Fases que perseguix facilitar la incorporació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les pimes per a millorar la seua competitivitat.

1a Fase. Diagnòstic de situació desenrotllat per assessors tecnològics de Cambra Orihuela per a avaluar el nivell de l’empresa basant-se en tres paràmetres: ferramentes de productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital

2a Fase. Desenrotllament. Després de l’anàlisi de situació proveïdors externs a Cambra Orihuela duen a terme la implantació de les solucions tecnològiques en l’empresa.

¿Eres autònom o pequeña/mediana empresa?

¿Estàs al dia amb la Seguretat Social i amb les teues obligacions tributàries?

¿Complixes la normativa d’ajudes de mínims prevista en el Reglament (CE) 1998/2006?

¿Estàs dau d’alta en el cens del IAE, secció 1?

¿No estes incurs en cap de les prohibicions referides en l’art.13 de la Llei 38/2003?

PERFECTE. ESTE ÉS EL TEU PROGRAMA!

Tan sols has de presentar la teua sol·licitud en Cambra Orihuela o en seu electrònica si tens certificat digital de l’aplicació Autofirma.

Això sí, hauràs de presentar:

  • Imprés de sol·licitud. El firmant ha de ser representant legal de l’empresa. ANNEX IIIA
  • Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
  • Certificat de la Seguretat Social d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
  • Declaració jurada de que assumixes les condicions de participació. ANNEX IIIB
  • Si eres persona física hauràs d’aportar una còpia compulsada del DNI del sol·licitant
  • Si eres persona jurídica hauràs de presentar DNI del firmant de la sol·licitud amb poders suficients, un poder de representació de qui firma la sol·licitud i la Targeta d’Identificació Fiscal

Documentació per a la Convocatòria

L’avaluació i admissió de les sol·licituds es realitzarà per orde de registre en Cambra Orihuela

Les sol·licituds admeses es comunicaran per escrit.

Termini d’acceptació de sol·licituds:

Convocatòria en el BOP

1ª Fase. Diagnòstic. Sense cost per a l’empresa

2a Fase. Fins al 50% subvencionable

Llistat de sol·licituds

X