La Cambra de comerç, Indústria i Serveis d’Oriola amb el propòsit de donar una major transparència i posar en coneixement del *empresariado i de la societat en general el seu funcionament i estructura organitzativa, posa a la disposició dels ciutadans, a través d’aquest portal, tota la informació rellevant d’aquesta institució, donant així compliment al que es disposa en la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015 de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Informe de govern corporatiu any 2016
Comptes anuals abreujats de 2016

Normativa estatal

·         Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.
·         Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.

Normativa autonòmica

·         Llei 3/2015, , de 2 d’abril de la Generalitat, de Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
·         Decret 158/2001, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. Aquest reglament es manté en vigor excepte en el que es refereix al recurs *cameral permanent, quan no s’opose a la Llei 3/2015 i fins a tant es dicten les normes reglamentàries que ho substituïsquen.
X