Cámara de Comercio de Orihuela

La història de la Cambra de comerç d'Oriola

des de 1886

Les Cambres de comerç tenen el seu origen el 18 d’abril de 1886 quan el govern signa el decret fundacional de les Cambres de comerç, Indústria i Navegació. La llei per la qual s’instauren aquestes organitzacions ve precedida per una sèrie de reformes que en aquestes dècades es vénen desenvolupant, com són, entre unes altres, el nou Codi de Comerç (1885), Llei d’Associacions (1887), Llei de Procediment Administratiu (1889).

La Llei Fundacional de les Càmeres va prendre com a model organitzatiu el de les Cambres de comerç franceses.

En els primers mesos de l’any 1900, un grup de comerciants i industrials oriolans, es van constituir en comissió i junta provisional a fi de portar a bon port la creació de la Cambra de comerç d’Oriola. El 27 de març de 1901 queda legalment constituïda pero sent el seu reglament aprovat pel govern civil d’Alacant el 18 d’abril del mateix any.

Així començava la marxa de la Cambra de comerç i Indústria d’Oriola, en els començaments del segle XX i la marxa del qual va ser efímera, decaent a poc a poc després d’un naixement prometedor.

El 29 de juny de 1911 es publica la Llei de Bases, el més destacable d’aquesta llei és que es reconeixen a les Càmeres com a Corporacions Públiques directament depenents del Ministeri de Foment. Seran òrgans consultius de l’Administració Pública havent de ser sentits en general “sobre quants assumptes en relació amb la vida de l’estat afecten als interessos la representació dels quals els correspon”.

La llei va atorgar a les Càmeres un ampli grau d’autonomia, col·locant-les per sobre de les altres organitzacions empresarials no oficials, també, en la mesura del possible, els aporta uns recursos per a garantir el seu finançament mitjançant les quotes al comerç i a la indústria.

Actualment consta en la Càmera d’Espanya (anteriorment com el Consell Superior de Càmeres) com a data de fundació, juny de 1911.

En l’actualitat, les Cambres de comerç vénen regulades per la Llei 4/2014 Bàsica de les Càmeres oficials d’Indústria Comercie i Navegació d’Espanya, la qual va anar plenament confirmada en el mes de Maig de 1996 pel Tribunal Constitucional.

Així mateix les Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana estan també regulades per:

Llei 3/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, de Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Decret 158/2001 del 15 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de les Càmeres Oficials de Comerç Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu consell (DOGV nº 4110 de 19-10-2001).

En concret la Càmera d’Oriola està regulada per la resolució del 9 d’abril de 2002 del Conseller d’Innovació i Competitivitat, per la qual s’aprova el Reglament de règim interior de la Càmera Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola, aprovant l’acord adoptat pel Ple de la Càmera en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2002.

X